VIPER TECH SR-16 URX III CQB GBB
M4 CQB AAC TYPE GBB | M4 CQB AAC版 GBB
VIPER TECH M16/M16A2(M733) GBB
MK-16 13.5` GBB
MK-16 9.3` GBB
VIPER TECH M16/M16A2 20 Inch GBB
XM177 Steel Flash Hider Assembly|XM177 復刻防火帽總成
VIPER TECH Magazine Valve|VIPER TECH 瓦斯彈匣上蓋
VIPER TECH Magazine Valve|VIPER TECH 彈匣出氣橡皮組
VIPER TECH Magazine Valve|VIPER TECH 瓦斯彈匣充氣閥
VIPER TECH Magazine Valve|VIPER TECH 瓦斯彈匣出氣閥
EB Tech Gas Magazine Valve|EB Tech 瓦斯彈匣氣閥