VIPER TECH M4 CQBR GBB
VIPER TECH M16/M16A2(M733) GBB
VIPER TECH M16/M16A2(M723) Semi FCG GBB
VIPER TECH M16/M16A2 20 Inch GBB
VIPER TECH MK-12 MOD1 GBB
VIPER TECH MK-12 MOD1 GBB (W/Crane Stock)
2020 M4 Version Gas Firing Pin | 2020 M4版撞針座總成
M4 Version Bolt Catch|M4版槍機釋放鈕 (網球拍)
2020 M4 Version Gas Firing Pin | 2020 M4版撞針座
2020 KAC Version Gas Firing Pin | 2020 KAC版撞針座總成
2020 KAC Version Gas Firing Pin | 2020 KAC版撞針座
KAC Version Bolt Catch (Left)|KAC版槍機釋放鈕 (左邊) (網球拍)