VIPER TECH SR-16 URX II CQB GBB
VIPER TECH SR-15 URX III RAS GBB
VIPER TECH SR-15 URX III CQB +16 INCH GBB
VIPER TECH SR-15 URX III CARBINE GBB
VIPER TECH SR-15 URX III CQB GBB
VIPER TECH SR-15 URX II CQB GBB
2020 M4 Version Gas Firing Pin | 2020 M4版撞針座總成
M4 Version Bolt Catch|M4版槍機釋放鈕 (網球拍)
2020 M4 Version Gas Firing Pin | 2020 M4版撞針座
2020 KAC Version Gas Firing Pin | 2020 KAC版撞針座總成
2020 KAC Version Gas Firing Pin | 2020 KAC版撞針座
KAC Version Bolt Catch (Left)|KAC版槍機釋放鈕 (左邊) (網球拍)