MK-16 13.5` GBB
MK-16 9.3` GBB
VIPER TECH M16/M16A2 20 Inch GBB
VIPER TECH MK-12 MOD 1 GBB (W/Crane Stock)
VIPER TECH MK-12 MOD 1 GBB
VIPER TECH M16/M16A1(M653) GBB
2015 KAC Version Gas Firing Pin | 2015 KAC版撞針座
KAC GFPA`15|KAC 瓦斯撞針座總成 2015版
2015 M4 Version Gas Firing Pin | 2015 M4版撞針座
VI-18Bolt Expendable Parts Service Pack | VI-18槍機消耗性零件維修包
Chrome Plated Variable Stroke Bolt Carrier (Steel) | 鍍鉻硬膜可變行程鋼槍機座
Variable Stroke Bolt Carrier (Steel), 18mm cylinder.|可變行程鋼槍機座,18毫米汽缸.