MK-16 9.3` GBB
MK-16 13.5` GBB
VIPER TECH M16/M16A2 20 Inch GBB
VIPER TECH MK-12 MOD 1 GBB (W/Crane Stock)
VIPER TECH MK-12 MOD 1 GBB
VIPER TECH M16/M16A1(M653) GBB
URX III Rail Panel Kit Long -FDE | URX III 長版魚骨護木片-沙色
URX III Rail Panel Kit Long - BK | URX III 長版魚骨護木片-BK
Ambi Non Rotating Pin | KAC火控對鎖銷
Delta Ring Assembly (MK-12 Type) | MK-12 星狀環總成
M4 Non Rotating Pin | M4火控對鎖銷
KAC QDC Style Steel Flash Hider Assembly|KAC QDC 鋼製防火帽總成