MK-16 9.3` GBB
MK-16 13.5` GBB
VIPER TECH M16/M16A2 20 Inch GBB
VIPER TECH MK-12 MOD 1 GBB (W/Crane Stock)
VIPER TECH MK-12 MOD 1 GBB
VIPER TECH M16/M16A1(M653) GBB
FCU 3-Round Burst
KAC Version Bolt Catch (Right)|KAC版槍機釋放鈕 (右邊) (網球拍)
KAC Version Bolt Catch (Left)|KAC版槍機釋放鈕 (左邊) (網球拍)
2015 KAC Version Gas Firing Pin | 2015 KAC版撞針座
KAC GFPA`15|KAC 瓦斯撞針座總成 2015版
2015 M4 Version Gas Firing Pin | 2015 M4版撞針座