M4 CQB AAC TYPE GBB | M4 CQB AAC版 GBB
M4 CQB Q TYPE GBB (Gray) | M4 CQB Q版 GBB(灰)
MK-18+URX 9 吋魚骨+護木片(短版黑色)+QDC火帽
VIPER TECH SR-15 URX II CQB +16 INCH GBB
VIPER TECH SR-15 URX III MOD0 GBB
VIPER TECH SR-15 URX II CARBINE GBB
VIPER TECH Magazine Valve|VIPER TECH 瓦斯彈匣上蓋
VIPER TECH Magazine Valve|VIPER TECH 彈匣出氣橡皮組
VIPER TECH Magazine Valve|VIPER TECH 瓦斯彈匣充氣閥
VIPER TECH Magazine Valve|VIPER TECH 瓦斯彈匣出氣閥
EB Tech Gas Magazine Valve|EB Tech 瓦斯彈匣氣閥
EB Tech CO2 Magazine Valve|EB Tech CO2 彈匣氣閥