VIPER TECH SR-15 URX III MOD 1 + 18 INCH GBB
VIPER TECH SR-15 URX III RAS + 16 INCH GBB
VIPER TECH SR-16 URX III CQB GBB
VIPER TECH SR-16 URX II CQB GBB
VIPER TECH SR-15 URX III RAS GBB
VIPER TECH SR-15 URX III CQB +16 INCH GBB
Variable Stroke BCG, High FPS. | 兩用鋼槍機總成,高速版
VMAG彈匣底蓋頂塊
VIPER TECH VMAG Magazine
A2 瞻孔
Charging Handle Latch | 戰術拉柄鉤(雙邊)
Charging Handle Latch | 戰術拉柄鉤(單邊)